Algemene Voorwaarden Taalstrategie B.V.

Artikel 1 Definities

 1. Taalstrategie B.V.: de opdrachtnemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76026507.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Taalstrategie B.V. werkzaamheden gaat verrichten, dan wel aan wie zaken zullen worden geleverd.
 3. Overeenkomst: elke afspraak en/of bestelling tussen de opdrachtgever en Taalstrategie B.V. ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de offerte (overeenkomst) of opdrachtbevestiging.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarop Taalstrategie B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door Taalstrategie B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Taalstrategie B.V. voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
 7. Indien Taalstrategie B.V. niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Taalstrategie B.V. het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 8. Taalstrategie B.V. heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden -bij voorbaat- met de opdrachtgever besproken.

 

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden, verzetten en annulering 

 1. Al onze prijzen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw (21 procent of 9 procent) en het btw-bedrag worden apart vermeld op de offerte.
 2. Elke offerte is inclusief telefonisch voorgesprek en het toesturen van extra materiaal om het geleerde mee te kunnen herhalen en verdiepen.
 3. De op de offerte genoemde prijs zal nooit worden overschreden zonder expliciet overleg en toestemming van de opdrachtgever.
 4. Het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag aan Taalstrategie B.V. wordt – tenzij expliciet anders afgesproken met de opdrachtgever – voldaan na uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij wordt een betalingstermijn gehandhaafd van 30 dagen na dagtekening van de factuur. Bij grote opdrachten (zoals onderzoeken) wordt met de opdrachtgever afgesproken in hoeveel termijnen en op welke momenten gefactureerd wordt.
 5. Ingeval van niet-betaling op de gestelde vervaldag wordt een herinnering gestuurd door Taalstrategie B.V. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na het versturen van de herinnering, is de debiteur een fortfaitaire en onverminderde schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het factuurbedrag.
 6. Er zijn geen kosten verbonden aan het verplaatsten van een opdracht of werkzaamheden binnen een opdracht. Ingeval de opdracht uitgesteld moet worden door agenda-technische redenen aan de kant van de opdrachtgever, zal Taalstrategie wel 50% van het totaalbedrag van de opdracht alvast factureren aan de opdrachtgever. De andere 50% wordt gefactureerd nadat de opdracht is uitgevoerd en afgerond.
 7. Ingeval de overeenkomst binnen twee weken voor aanvang van de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet kan worden uitgevoerd, is Taalstrategie B.V. gerechtigd op een schadevergoeding van 20% op het offertebedrag, aangezien niet te verwachten valt dat deze tijd op dergelijke korte termijn met een nieuwe opdracht gevuld kan worden.